cách nói chuyện với khách hàng

6 kỹ năng cơ bản khi nói chuyện với khách hàng đem lại thành công

Asian Business Team “Hãy nói tôi nghe” hãy sử dụng câu nói này một cách hợp lý trong mọi hoàn cành để khách hàng có thể chia sẻ những câu chuyện và trải nghiệm của họ. Và hãy tránh các câu hỏi dạng “Có hoặc Không”. Chỉ nên sử dụng các câu hỏi mở sau đó Bạn có more »